TRANSLATOR:
Bighusky.cz » Ochrana osobních údajů

GDPR - ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


V souvislosti s novým nařízením Evropské unie z roku 2016/679 (GDPR) bychom vás jménem naší společnosti Bighusky s.r.o. -chtěli informovat o zásadách zpracování osobních údajů.
Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů /"Zásady"/ představují základní zásady, kterými se Bighusky s.r.o. se sídlem Školní 1048, Petřvald, 73541, IČO: 28628888 /"Společnost"/ řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů jako správce osobních údajů. Tyto zásady provádějí práva a povinnosti společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("GDPR");
b) zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů ("Zákon o některých službách informační společnosti");
c) zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů ("Zákon o elektronických komunikacích").

OSOBNÍ ROZSAH

Tyto Zásady se uplatníjí na všechny osoby navštěvující webové stránky spol. Www.bighusky.cz a na všechny zákazníky.
Užíváním www stránek berete na vědomí tyto zásady a souhlasíte s jejich uplatněním.
Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby- tzv. osobní údaj.

JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ JSOU ZPRACOVÁVÁNY

Společnost Bighusky sro zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, platební údaje, fakturační údaje, údaje o požadavcích na službu (vč. souborů cookies), dodací údaje, údaje o objednávce.

VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje společnost Bighusky sro. zpracovává za následujícími účely:

1) poskytování produktů a služeb , ať už v rámci www stránek nebo prostřednictvím standardních dodavatelsko-odběratelských vztahů;
2) interní vyhodnocení poskytnutých produktů a služeb-práce a případné zlepšení jejich poskytování
3) ochrana oprávněných zájmů (např. pro účely bezpeč. a funkčnosti www stránek, pro účely marketingu nebo soudních sporů).

MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ

Pokud jste zákazníkem Bighusky sro. nebo jste k tomu udělili souhlas, je oprávněna využívat vaše osobní údaje za účelem zasílání novinek, speciálních akcích a další obchodní sdělení. Zasílání obchodních sdělení je možné kdykoliv odvolat prostřednictvím níže uvedené e-mailové adresy.PROSTŘEDKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k osobním údajům přijala společnost Bighusky sro. organizační a technická opatření.
Mezi tato opatření patří zejména technické zabezpečení proti neoprávněným přístupům.
Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou rovněž vázány mlčenlivostí v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. b) GDPR.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pro další informace o ochraně a zpracování osobních údajů, jakož i pro Vaše žádosti můžete využít následující e-mailovou adresu: bighusky@bighusky.cz

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekty údajů mají v souvislosti s ochranou jejich osobních údajů následující práva:

1) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
2) právo požadovat přístup k osobním údajům a k informacím specifikovaným v čl. 15 odst. 1 GDPR;
3) právo na opravu nepřesných osobních údajů a případě také na doplnění neúplných Osobních údajů;
4) právo za podmínek stanovených čl. 17 GDPR na výmaz osobních údajů;
5) právo za podmínek stanovených čl. 18 GDPR na omezení zpracování osobních údajů;
6) právo za podmínek stanovených čl. 20 GDPR získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
7) právo být za podmínek stanovených čl. 34 GDPR informován o porušení zabezpečení osobních údajů;
8) právo za podmínek stanovených čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
9) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 07

BigHusky.cz
Specializovaný výrobce doplňků na motocykly a čtyřkolky
Kontakt email: polednik@volny.cz | Tel.: +420 739 62 65 62

© 2011 - 2023 Bighusky.cz