Obchodní podmínky

Aktualizovano 1.3.2023 , platné od 1.1.2013.

Objednávka - uzavření kupní smlouvy

K uzavření dohody mezi stranami dojde projevem vůle kupujícího vyjadřující zájem vybrané zboží zakoupit. Toto je učiněno objednávkou z eshopu - bighusky.cz . Prodávající potvrdí přijetí objednávky, tzn. zašle e-mail kupujícímu o akceptování objednávky. Většina zboží se vyrábí zakázkově, tzn. zákazník čeká na výrobu nezbytně nutnou dobu. Pokud zákazník potřebuje být informován o přesném termínu dodání, musí tak učinit emailem nebo telefonicky - tzn. zákazník se informuje u prodávajícího na předběžný termín realizace zakázky. Zákazník může zrušit objednávku, pokud není jeho požadovaný termín reálný s termínem výroby, a nebo není-li prodávající schopen dodat požadované zboží -např. ukončení výroby a pod. Storno objednávky je nutné poslat emailem. Kupující nese náklady s tím spojené, pokud objednávku ruší po následném odeslání - prodávajícímu vznikají prokazatelne vedlejší náklady na expedici - balení zboží + náklady na přepravu.

 

V případě zakázkové výroby - /nosiče kufrů, hliníkového kufru/ může být požadována zálohová platba v plné výši ceny zboží, ev. celé objednávky. V tomto případě vám bude zaslána zálohová faktura s VS - variabilním symbolem a bankovním číslem účtu. /VS = číslo objednávky, č.ú. 2600836556/2010  Fio Banka/.

 

Podle par. 53 občan. zák. nemůže zákazník, kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, odstoupit od smluv:

-na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu - jedná se hlavně o zakázkovou činnost při výrobě kufrů a nosičů kufrů - lakování a jiné než standardní provedení.

V opačném případě bude účtován poplatek min. 600Kč za storno objenávky, včetně nepřevzetí objednaného zboží přepravní službou /úhrada vzniklých nákladů na balení, odeslání, ev. lakování - poštovné + balné + dobírka+lakování/. Náklady na odeslání 1ks balíku jsou 250 Kč. Náklady na lakování hradí v plné výši objednavatel, včetně nákladů s tím spojených, paušální storno poplatek je ve výši 600Kč za jeden kus lakovaného výrobku!Dodací lhůty a způsob platby

Termín dodání oznámí prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky. Většina zásilek je doručena dle dohody se zákazníkem. Prodávající informuje kupujícího o odhadované době dodaní a možném prodlení, tuto informaci podá prodávající současně při potvrzení objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo odchýlení se o slíbeného termínu. Zboží se platí při předání přepravní službě - dobírka . Do úplného zaplacení zůstává zboží majetkem prodávajícího. V mimořádných případech může být dodací lhůta oznámena na webových stránkách prodávájícího - na titulní straně. Jelikož se jedná o zakázkovou výrobu, dodací lhůta může být delší, zejména v "sezóně".

 Cena poštovní dobírky v ČR je 250Kč. Do SR - Slovensko- dobírka 350Kč, Ostatní země dle ceníku přepravce DPD. Zahraniční zásilka - je účtován poplatek 1200Kč nebo dle ceníku přepravce DPD nebo dohodu mezi prodávajícím a kupujícím.

Způsob platby: zahraniční platby jsou možné jen v eurech na eurový učet. Cena v CZK je jen pro české zákazniky - zásilky do ČR. Dobírka je možná pro země - Slovensko v EUR.

Doprava:

Přepravu zásilek provádí společnost PPL nebo DPD.

 

Ceník pro : zakázková ruční výroba + montáž:

V případě montáže zboží ev. jiného příslušenství na motocykl je účtovaná hodinová sazba:

a/svařování od 600kč /hod - i započatá hodina!

b/kovoobrábění - soustruženi, frézování 600Kč /hod - i započatá hodina!

c/montáže příslušenství 600kč /hod - i započatá hodina!

d/karosářské práce - rovnací práce, lisování 600Kč/ hod

e/lakování - ceny dle lakované plochy - min. 600Kč/ksOdpovědnost za vady a vrácení zboží

Prodávající odpovídá za vady zjištěné při předání zboží. O těchto musí kupující informovat prodávajícího písemně do 7 dnů. Za vady zjištěné později a nesprávným užíváním prodávající neodpovídá. Za vady vzniklé při výrobě odpovídá prodejce. Záruční lhůta je 24 měsíců. Nepoužité zboží je možno na náklady kupujícího vrátit prodávajícímu do 14 dnů, tento poukáže kupujícímu celou částku zpět do 14 dnů od vrácení zboží na adresu prodejce. Včetně nákladů na vrácení zásilky prodávájícímu /zpáteční poštovné/- jedná se o zásilky expedovány v České republice. Zboží musí být vyzicky vráceno a převzato dodavatelem. Zboží musí být vráceno nepoškozené, nepoškrábané a bez známek používání. V opačném případě bude účtován storno poplatek odpovídající míře poškození - užívání zboží. Min. výše strono poplatku je 1000Kč. Dopravu ze zahraničí - vrácení zboží z jakéhokoliv důvodu platí odesílatel zásilky /zákazník/. V případě nepřevzetí zboží je tato částka požadována a následně účtovana odběrateli v plné výši! V případě použití jiné montážní sady, než-li námi vyráběné, určené k upevnění kufrů, nemůžeme garantovat kvalitu uchycení k nosičí a hlavně možné poškození kufru jiným systémem uchycení - výrobky ostatních výrobců a pod.

Při výrobě kovových součástí je možná tepelná deformace materiálu, např. průhyb materiálu - vyskytuje se hlavně u hliníkových svařenců - z důvodu vysokých teplot při svařování. U ocelových výrobků dochází k deformaci a pnutí materiálu. Snažíme se tyto jevy eliminovat, ale nelze je vyloučit - projeví se to např. výrobní toleranci kotvicích míst, sklon nosiče, prohnuti hlníkového kufru a pod.

 

 

Ochrana prodávaného zboží:

 

Kupující uzavřením smlouvy s prodávajícím se zavazuje, že po dobu její platnosti a následně po dobu 5 let od jejího skončení-doručením ev. převzetím zboží - nebude se ve vztahu k prodávajícímu dopouštět konkurenčního jednání, které by mohlo poškodit prodávajícího ev. ho dále poškozovat v jeho obchodních aktivitách, a nebude bez předchozího výslovného souhlasu či jiného oprávnění prodávajícím:
a) vyrábět zboží, které je předmětem této smlouvy - faktury - uzavřených na jejím základě,
b) kopírovat, napodobovat či jinak využívat technická vylepšení nebo řešení, využívaná při výrobě zboží prodávajícím, nebo tato tech. řešení předávat dalším-třetím osobám.

c) prezentovat toto zboží prodávajícího, jako své nebo jako zboží jiného subjektu. ev. firmy.


V případě porušení byť jediné povinnosti dle této úmluvy- smlouvy kupujícím, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč /jeden milion korun českých/. Ostatní nároky prodávajícího nejsou zaplacením smluvní pokuty dotčeny.Ochrana osobních údajů

Odesláním objednávky zákazník uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů uvedených v objednávce. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje kupujících v souladu s právním řádem ČR a dobrými mravy. Prodávající zejména nepředá osobní údaje třetím osobám a zabrání jejich případnému zneužití. Objednávka obsahuje druh zboží, způsob doručení, místo doručení a cenu za objednané zboží.

Dle pravidel nakládání s osobními údaji, vyplývající z nařízení Ev. parlamentu a Rady Ev. U č.2016/679-GDPR, která vstupila v platnost od 25.5.2018, prohlašujeme /firma Bighusky sro./, že chráníme osobní údaje zákazníka v maximální možné míře pomocí el. moderních technologií, které odpovídají danému stupni technického rozvoje.

K vašim osobním údajům mají přístup jen pověření pracovníci a nebudou poskytnuty žádné třetí straně, vyjma spediční firmy DPD sro, které poskytujeme adresní údaje jako: jméno a příjmení, adresa a telefonní čísko, k doručení zásilek


Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení se řídí právním řádem ČR, zejména Obchodním zákoníkem, dále pak dobrými mravy. Prodávající si vyhrazuje změnu těchto podmínek, ovšem bez zpětné platnosti.

 

Adresa provozovny:

Bighusky s.r.o.

Březinská 1867

73541 Petřvald

 

Adresa firmy

Bighusky s.r.o.

Školní 1048

73541 Petřvald

IČO: 28628888

DIČ: CZ 28628888

KS Ostrava, odd. C, 35632

 

Banka : Fio - c.u.2600836556 / 2010 - vedeno v CZK

IBAN:CZ7520100000002600836556

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Pro EUR platby:

Banka : Fio -c.u. 2200836565 /2010 - vedeno v EUR

IBAN: CZ4420100000002200836565

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX